Zorgleefplan

Als u bij ons bent komen wonen wordt er samen met u een zorgleefplan opgesteld.  In een zorgleefplan staan afspraken over hoe u wilt leven en hoe ZorgBreed u daarin kan ondersteunen. Ons uitgangspunt hierbij is dat de zorg zo goed mogelijk aansluit op uw specifieke wensen en uw indicatie. Een zorgleefplan gaat over alle aspecten die belangrijk zijn voor uw kwaliteit van leven.

 
Omdat u meer dan zorg alleen nodig heeft omvat het zorgleefplan 4 levensdomeinen:
• Woon- en leefomstandigheden.
• Participatie.
• Mentaal welbevinden en autonomie.
• Lichamelijk welbevinden en gezondheid.

De afspraken worden minimaal 2 keer per jaar met u besproken om te kijken of veranderingen nodig zijn en zonodig bijgesteld. De praktische uitvoering van het zorgleefplan wordt verwerkt in een werkplan.
 


Cliëntinformatie


Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege een (chronische) ziekte of handicap. Deze zorgvraag kan zodanig zijn dat opname in een intramurale omgeving voor u noodzakelijk wordt. Lees verder »